Opinia
Polska
złoty zl

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu In White („Regulamin”)

Obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.

Regulamin sklepu In White, który znajduje się na stronie https://inwhite.store określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego In White, oraz z użyciem telefonu oraz poczty elektronicznej e-mail.

§ 1 Postanowienia wstępne

1.1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego https://inwhite.store (zwanego dalej: SKLEPEM) jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień.

1.2. Sprzedaż za pośrednictwem SKLEPU internetowego https://inwhite.store/, oraz z użyciem telefonu lub poczty elektronicznej e-mail jest prowadzona przez In White, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000960189, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działająca pod adresem: ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855, NIP: 5833446691.

1.3. SKLEP działający pod adresem https://inwhite.store służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie In White , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. Oferta SKLEPU obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również innych państw z wyłączeniem Litwy, na terytorium której wyłącznym przedstawicielem marki In White jest firma NIP 5833446691.

1.6. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.

1.7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.

1.8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt 1.7. powyżej, In White poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

1.9. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie https://inwhite.store (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do:

 • kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób,
 • tworzenia prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału,
 • rozpowszechniania i/lub rozprowadzania Materiału,
 • publicznego prezentowania Materiału,
 • wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

§ 2 Składanie zamówień

2.1. Zamówienia w SKLEPIE można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU (taka forma wymaga uprzedniego zarejestrowania się Klienta na stronie SKLEPU), z użyciem telefonu oraz drogą poczty elektronicznej e-mail. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze SKLEPU w dowolnym momencie.

2.2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez In White za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub faksem.

2.3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a In White dochodzi z chwilą:

 • potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez In White – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU;
 • przesłania przez Klienta na adres poczty e-mail SKLEPU oświadczenia o zgodzie na zawarcie umowy według potwierdzonego przez In White zamówienia – w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną e-mail lub faksem.

2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5. In White zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

2.6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są:

E-mail: gdansk@inwhite.ua

Telefon: +48 58 585 95 51

Adres korespondencyjny: In White, ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855

Adres dla wysyłki wymian, zwrotów i reklamacji: In White, ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855.

§ 3 Realizacja zamówienia

3.1. Realizacją zamówień zajmuje się Biuro Handlowe In White zlokalizowane w Wały Piastowskie 1/1508, 80-855.

3.2. Klient sklepu internetowego In White otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje po kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:

 • oczekuje na potwierdzenie
 • potwierdzone (przekazane do magazynu w celu skompletowania zamówienia)
 • zrealizowane (wystawienie dokumentu sprzedaży)

3.3. Zamówione towary In White dostarcza do Klienta za pośrednictwem kuriera InPost lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu. Klient może także odebrać swoje zamówienie w jednym ze sklepów stacjonarnych In White, bez ponoszenia kosztów wysyłki.

3.4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez In White, wówczas In White zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e?mailowego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

3.5. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja In White może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

3.6. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym In White, tj. w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem.

3.7. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez In White. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie bądź za pomocą poczty e-mail z Biurem Handlowym In White oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia.

Klient nie może zmienić zamówienia, które zostało przyjęte do realizacji według specyfikacji konsumenta lub które służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Od chwili wysłania towaru przez In White, Klient nie może anulować zamówienia.

Towar niestandardowy lub realizowany na indywidualne zamówienie Klienta, tj. posiadający: haftowany logotyp bądź napis, ze zmienionymi wymiarami lub z innymi modyfikacjami realizowanymi na specjalne zamówienie, a także w kolorze wykraczającym poza standardy katalogowe, nie podlega zwrotom ani wymianie.

§ 4 Czas realizacji zamówienia

4.1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez In White niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, In White niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2. Termin realizacji zamówienia, które dostępne jest w sklepie internetowym wynosi 3 dni robocze. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 5 dni od dnia wysłania towaru przez In White, chyba że strony uzgodnią inny termin.

Towary objęte zamówieniem zostaną wysłane przez In White w terminie do 4 tygodni od dnia potwierdzenia zamówienia przez In White chyba, że strony uzgodnią inny termin.

Termin realizacji zamówienia na towar niedostępny w sklepie internetowym – tj. zamówienia przekazanego do uszycia po złożeniu zamówienia przez Klienta, wynosi do 4 tygodni od dnia potwierdzenia zamówienia

4.3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.

4.4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta.

4.5. In White zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.

§ 5 Formy zapłaty

5.1. In White akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

 • Za pomocą systemów płatności: PayPal i PayU. Po przetworzeniu płatności i skompletowaniu towaru, towar jest wysyłany przez In White. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,

§ 6 Koszty dostawy

6.1. Koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu dostawy towaru. Klient o kosztach wysyłki zostaje poinformowany po dodaniu towarów do koszyka. Koszty przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od kraju docelowego przesyłki oraz wielkości i wagi przesyłki.

§ 7 Dokumenty sprzedaży

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.

7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.

7.3. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, In White zobowiązana jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.

7.4. In White nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.

7.5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Biurem Handlowym In White.

7.6. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w momencie wypełniania formularza kontaktowego przy składaniu zamówienia. Późniejsze wystawienie faktury możliwe jest jedynie do momentu wysłania zamówienia przez firmę In White. Klient powinien niezwłocznie zgłosić chęć wystawienia faktury poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Handlowym In White.

7.7. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę sprzedaży wystawiana jest korekta do tego dokumentu.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

8.1. In White udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres 365 dni. Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie uprawnienia z gwarancji wygasają.

8.2. In White jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Klienta.

8.3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do In White, In White w ramach gwarancji zobowiązana jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

8.4. Regulację prawną w zakresie udzielonej przez In White gwarancji określają wyłącznie przepisy pkt 8 i pkt 9 niniejszego Regulaminu

8.5. W związku z udzieleniem gwarancji jakości, In White wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne z gwarancji

9.1. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów w sposób przewidziany w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu.

9.2. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.

9.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

 • przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz
 • przesłanie zakupionego towaru do In White, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do In White za pobraniem nie będą przyjmowane przez In White.

9.4. In White rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od In White, o czym In White niezwłocznie poinformuje Klienta.

9.5. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.

9.6. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

9.7. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez In White.

9.7.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji In White dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych In White.

§ 10 Sprzedaż na rzecz konsumenta

10.1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

10.2. Wobec Konsumenta In White ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru

10.3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których In White zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował In White przy zawarciu umowy, a In White nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

10.4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

10.5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem In White traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. In White nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

10.6. In White odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

10.7. In White jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.8. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że In White niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez In White albo In White nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.9. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez In White usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez In White.

10.11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.12. In White zaleca stosowanie dobrych praktyk przy korzystaniu z oferowanego towaru, w tym dotyczących prania odzieży według wskazań umieszczonych na metkach, wykonania pierwszego prania towaru osobno (tj. bez załączania innej odzieży), prania osobno odzieży kolorowej i białej.

10.13. In White zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.14. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona In White zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

10.15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy In White zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

10.17. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt In White dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

11.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając In White oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znaleźć można pod adresem złożonego zamówienia na stronie https://inwhite.store - link z adresem zamówienia podany jest w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia wysłanym na adres podany przez konsumenta.

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu z dopiskiem „Dział wymian i reklamacji”.

11.5. Konsument zwróci In White towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres In White wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

11.7. In White w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

11.8. In White dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

11.9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. W przypadku, kiedy następuje wymiana towaru na inny, a wcześniejszy był zgodny ze złożonym zamówieniem, wysyłka odbywa się na koszt Klienta.

11.10. Aby wymiana lub zwrot zostały przyjęte, towar musi być w nienaruszonym stanie; tj. nienoszony, z kompletem metek, pozbawiony zapachu.

11.11. Nie ma możliwości wymiany/zwrotu osobistego w salonie firmowym.

11.12. W przypadku wymiany towaru, koszt wysyłki lub/i różnica w cenie, zostaną doliczone jako płatność za pobraniem.

§ 12 Polityka prywatności

Przepisy polityki ochrony prywatności określa dokument „Ochrona danych osobowych - polityka prywatności” znajdujący się na stronie Ochrona danych osobowych

§ 13 Postanowienia końcowe

13.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej In White, tj. z dniem 01.06.2022 r.

13.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

13.3. In White zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej In White.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

13.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a In White będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla In White. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

13.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.